Ads Top

Tauw helpt toekomstbeeld waterschap Groot Salland inzichtelijk maken

Tauw heeft waterschap Groot Salland ondersteund bij het opstellen van het Integraal ZuiveringsPlan. Het plan voorziet in het toekomstbeeld van de negen rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap voor de periode 2015-2025.

Landelijk zijn er een groot aantal ontwikkelingen die tot uitdrukking komen in het Bestuursakkoord Water, het Klimaatakkoord, de Routekaart 2030, de KaderRichtlijn Water (KRW) en de Green Deals. De doelstellingen binnen deze akkoorden lopen sterk uiteen. Zo ligt de nadruk van bijvoorbeeld het Bestuursakkoord Water op samenwerken met gemeenten en kostenbesparing en van de KRW op verbetering van de ecologische toestand van het oppervlaktewater.
Doordat ambities en doelstellingen verschillend zijn en de akkoorden vele onderwerpen bevatten waarin keuzes moeten worden gemaakt, heeft het waterschap geen eenduidige visie om een beleid en meerjarenbegroting op te stellen.

Daarnaast zie je in Nederland (mede door de KRW-doelstellingen) een verschuiving van norm- naar waardedenken. Dit betekent dat de huidige effluenteisen niet standaard de eisen van het Waterbesluit volgen, maar dat in sommige gevallen wordt ingezet op maatwerk. Met andere woorden, wat kan het ontvangende oppervlaktewater aan en welke eisen passen daar dan bij.
Voor Waterschap Groot Salland zijn er zowel locaties waar in de toekomst verruiming/versoepeling van de effluenteisen mogelijk zijn (Zwolle, Deventer en Kampen) en locaties waar de effluenteisen worden verscherpt (Heino en Raalte). Deze beleidsrichting is sterk bepalend voor de toekomst van de rwzi's.

Eind 2014 heeft Tauw nauw samengewerkt met Waterschap Groot Salland aan het Integraal ZuiveringsPlan (IZP). In het IZP is een visie gegeven voor het beleid, waarbij gebruik is gemaakt van de laatste kennis op het gebied van zuiverings- en slibverwerkingstechnologie, energieconsumptie en -productie uit afvalwater, milieubelasting van stoffen vanuit de rwzi's, en kosten die met al deze onderwerpen gemoeid zijn.
Het plan voorziet in het toekomstbeeld van de negen rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap voor de periode 2015-2025. Naast de zuiveringen binnen het eigen beheersgebied van Groot Salland is ook gekeken naar mogelijkheden van centralisatie met rwzi's van nabijgelegen waterschappen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.