Ads Top

De Vuntus weer open voor recreanten

Natuurgebied de Vuntus is weer geopend voor wandelaars, fietsers en waterliefhebbers. Er is sinds 2015 gewerkt aan de herinrichting van het gebied. De herinrichting was nodig om de doelstellingen van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water te halen. Deze doelstellingen bestaan bijvoorbeeld uit realisatie van blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden. Maar ook verbetering van trilveenvegetaties en veenmosrietlanden. Hierdoor kunnen de otter, noordse woelmuis, waterspitsmuis, roerdomp, grote karekiet, rietzanger en ringslang weer vrij gebruik maken van dit gebied.

Het polderdoorstroomprincipe vormt de basis voor de maatregelen die zijn uitgevoerd vanwege de waterhuishouding. Ze zijn gericht op het terugdringen van de aanvoer van voedselrijk water en het vasthouden van het kwelwater. Verder zijn er bomen verwijderd, petgaten gegraven en er is geplagd. Voor de recreant zijn de kanorustplaatsen hersteld, er is een wandelpad aangelegd en er zijn 2 picknickplaatsen gekomen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.