Ads Top

Noord-Holland wil investeren in de Oostelijke Vechtplassen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen geld beschikbaar stellen voor het gebiedsakkoord voor het Oostelijk Vechtplassengebied. In de Kaderbrief 2018 is hiervoor € 11,9 miljoen beschikbaar gesteld.

Het Oostelijk Vechtplassengebied is een waardevol natuur- en recreatiegebied, met als centraal gedeelte de Loosdrechtse Plassen: een prachtige plek om met je bootje te zeilen of een wandeling te maken. Waar jong en oud kan genieten van de prachtige omgeving, waar ondernemers hun boterham kunnen verdienen en waar tegelijkertijd ruimte wordt geboden aan bijzondere, en vaak ook kwetsbare, natuur.


De Oostelijke Vechtplassen kampt al jaren met een aantal hardnekkige opgaven: een slechte waterkwaliteit, een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen, en af nemende animo voor de watersportsector en horeca. Iedereen in het gebied onderkent deze problemen en vindt dat er wat moet gebeuren. Samen is gezocht naar oplossingen waarbij zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de verschillende (soms strijdige) belangen.

Dit leidt tot een gebiedsakkoord met de ambitie om de komende jaren te werken aan een forse kwaliteitsimpuls in het gebied zowel voor natuur en landschap, recreatie & toerisme en de leefomgeving. De Oostelijke Vechtplassen als een ‘vrijetijdslandschap’: een aantrekkelijk en toegankelijk groen gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Een gebied waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken. Maatregelen uit het gebiedsakkoord zijn onder meer: baggeren in de Loosdrechtse Plassen, het versterken van het recreatief routenetwerk voor varen, fietsen en wandelen en de aanleg van nieuwe natuurgebieden.

In de Kaderbrief geven Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hun visie op de te verwachten financiële ontwikkelingen en op het beleid dat in de komende jaren gevoerd moet worden. Met deze brief vraagt het college aan Provinciale Staten aan te geven wat de financiële kaders zijn voor de begroting van 2018 en de meerjarenraming 2018-2021. De Kaderbrief is daarmee de start van de jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus. De Kaderbrief wordt op 10 juli 2017 behandeld door Provinciale Staten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.