Ads Top

Provincie tekent Nationale Kustpact

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen in met het Nationale Kustpact dat op initiatief van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz-van Haegen, is opgesteld.

In het pact maken het Rijk, de kustprovincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Fryslân met gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur-, milieu- en recreatieve organisaties afspraken om de kust te beschermen en te zorgen voor een goede balans tussen ‘rust en reuring’. De partijen zijn overeengekomen een zonering voor de kustzone op te stellen die duidelijkheid zal geven waar geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en waar wel en onder welke voorwaarden.

De kustzone bestaat uit de Noordzeekust van de Waddeneilanden, de Hollandse kustboog en de Zuidwestelijke Delta, inclusief de mondingen van de zeearmen. Op land bestaat de kustzone uit het strand, alle duingebieden en een strook landinwaarts waar het ruimtegebruik, de economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee.

In Noord-Holland zijn de provincie, ge­meen­ten, na­tuur­or­ga­ni­sa­ties en re­cre­a­tie­sec­tor gestart met een ei­gen ‘pac­t'. On­der re­gie van de pro­vin­cie wordt ge­werkt aan een toe­komst­per­spec­tief voor de Noord-Hollandse kust. Dit moet voor de zo­mer ge­reed zijn.

In dit Noord-Hollands toekomstperspectief moeten de gebieden voor ‘rust en reuring’ specifiek worden aangewezen. Zo moet dui­de­lijk wor­den waar de na­tuur met rust moet wor­den ge­la­ten en waar ruim­te is voor nieu­we eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten. Dat geldt voor zo­wel het strand als de bin­nen­duin­rand.
Overigens tekenen GS behoudens goedkeuring door Provinciale Staten. De ondertekening vindt waarschijnlijk in februari plaats.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.