Ads Top

Definitief beheerplan voor bijzonder natuurgebied Botshol

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben het definitieve beheerplan vastgesteld van het Natura 2000 gebied Botshol. Hierin staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van Botshol te beschermen en welke activiteiten er de komende zes jaar in en rond het gebied mogen plaatsvinden.

Het moerasgebied Botshol in de gemeente De Ronde Venen is met zijn bijzondere plant- en diersoorten één van de meest bijzondere natuurgebieden in Utrecht. Het natuurgebied geniet dan ook internationale bescherming (Natura 2000). In het beheerplan staan de maatregelen om het gebied te beschermen en welke activiteiten er de komende zes jaar mogen plaatsvinden. Zo gaat er ’s zomers vaker gemaaid worden en er worden (pet)gaten gegraven om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van water naar land (verlanding) weer op gang komt.

De provincie Utrecht heeft het ontwerpbeheerplan opgesteld in samenwerking met het Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Natuurmonumenten en diverse andere partijen. Op dit ontwerpbeheerplan is een beperkt aantal zienswijzen ingediend. Dit heeft geleid tot kleine wijzigingen in het definitief beheerplan. Het definitieve beheerplan met de nota van beantwoording zienswijzen, waarin staat hoe de zienswijzen zijn verwerkt, ligt vanaf 23 november tot en met woensdag 4 januari 2017 ter inzage op het huis van de provincie Utrecht.

Nadat de instandhoudingsdoelen door het Rijk (ministerie van EZ) waren vastgesteld, is de provincie Utrecht gestart met het beheerplanproces. Hierbij is ook de Programmatische Aanpak Stikstof meegenomen. Bij deze landelijke aanpak werken sinds 2015 overheden en maatschappelijke partners in de Natura 2000-gebieden samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.