Ads Top

Agenda IJsselmeergebied 2050

Om het toekomstige beleid voor het IJsselmeergebied integraal vorm te geven en partijen vroegtijdig te betrekken in de ideeënvorming, wordt een gebiedsagenda voor 2050 opgesteld. In opdracht van en samen met het ministerie van Infrastructuur en milieu startte Witteveen+Bos in 2016 met een proces om partijen die betrokken zijn bij het IJsselmeergebied samen te brengen. Het adviesrapport dat daaruit voortvloeit is in november 2016 opgeleverd.

Het IJsselmeergebied is het grootste aaneengesloten zoetwatergebied van West-Europa; het biedt Nederland een strategische zoetwaterbuffer voor drinkwater, landbouw en natuur. Het Rijk heeft een aantal opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwater, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, waterkwaliteit, energieproductie, visserij, toerisme, recreatie en verstedelijking.

De ambitie is om vanuit een integrale blik op het IJsselmeergebied het beleid van de verschillende overheden beter op elkaar af te stemmen en de beschikbare middelen optimaal in te zetten.
Witteveen+Bos ondersteunde het Rijk bij dit gebiedsproces. Er werd gewerkt in zogenaamde gebiedsdialogen, waarin vertegenwoordigers van  overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in bijeenkomsten van 80 tot 100 mensen met elkaar in gesprek gingen over ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen rondom het IJsselmeergebied. Door middel van ontwerpend onderzoek zijn nieuwe kansen voor het gebied in beeld gebracht en werd onderzocht hoe deze kansen in projecten te realiseren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.