Ads Top

Cortenoever en Voorsterklei weer voor agrariërs en bewoners

Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe gaven op 15 juni Cortenoever en Voorsterklei symbolisch terug aan de agrariërs en bewoners. Na tien jaren van planvorming, ontwerpkeuze, procedures en realisatie zijn de werkzaamheden voor de dijkverleggingen zo goed als afgerond en keert de rust in beide gebieden terug.

De projecten maken onderdeel uit van de 34 Ruimte voor de Rivierprojecten van Rijkswaterstaat, waarmee vier miljoen Nederlanders tegen extreem hoogwater worden beschermd. De dijkverleggingen hebben grote gevolgen voor de bewoners van het gebied. Diverse bewoners en agrariërs konden niet op hun oude plek blijven en hun huis of bedrijf werd verplaatst.

Alle betrokkenen van zijn door Waterschap Vallei en Veluwe intensief betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe inrichting van het gebied. Door middel van diverse sessies zijn eisen en wensen in kaart gebracht en beoordeeld op de (on)mogelijkheden. Centraal stond de vraag: 'zoek met ons mee naar een ontwerp dat het minste pijn doet'.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: 'Het waterschap wilde zoveel mogelijk aan ieders belang tegemoet komen. Ik heb enorme bewondering voor de veerkracht die mensen hebben getoond in de zoektocht naar een ontwerp. Het vroeg veel tijd maar leverde wel iets moois op'. Uiteindelijk leidde dit gebiedsproces ertoe dat voor vrijwel iedereen in beide gebieden passende oplossingen werden gevonden. 'Gelukkig hebben de meeste bewoners van deze verandering uiteindelijk een kans weten te maken', aldus Nelly Kalfs, directeur bij Rijkswaterstaat. Minister Schultz sprak ook haar waardering uit voor betrokkenen. Dit deed zij in een film over het doorlopen gebiedsproces, die tijdens de bijeenkomst werd vertoond.

De bewoners van zowel Cortenoever als Voorsterklei ontvingen uit handen van Tanja Klip-Martin en Nelly Kalfs een geschenk. In Cortenoever komt een 'uitrust- en stilteplek' op de locatie waar vroeger 't Halfvasten stond. In Voorsterklei hebben de bewoners behoefte aan enkele parkeerplaatsen voor recreanten en vissers. Ook krijgen beide gebieden diverse informatiepanelen met allerhande informatie over de omgeving én een kunstwerk. Dit alles wordt in samenwerking met de bewoners gerealiseerd.


In Cortenoever en Voorsterklei zijn landinwaarts nieuwe waterkerende dijken aangelegd, waardoor de IJssel meer ruimte krijgt. Delen van de nieuwe buitendijkse gebieden zijn afgegraven. De 'oude' dijken zijn aan de noord- en zuidkant verlaagd. Alleen bij extreem hoogwater stromen de nieuwe buitendijkse gebieden mee met de IJssel en verlagen dan de waterstand in deze rivier bij Cortenoever met 35 cm en bij de Voorsterklei met 29 cm. Deze situatie komt gemiddeld eens per 25 jaar voor, waardoor de landbouwfunctie in beide gebieden gehandhaafd blijft.Hoewel de gebieden symbolisch zijn overgedragen, zijn de werkzaamheden nog niet helemaal klaar. Aannemingsmaatschappij de Vries & van de Wiel werkt de komende periode nog aan het plaatsen van omheiningen en de afronding van de nieuwe gemalen. De formele, definitieve oplevering aan de beheerders (gemeenten Brummen en Voorst en Rijkswaterstaat) vindt plaats als de aannemer alle werkzaamheden in het veld heeft afgerond en als alle administratieve zaken gereed zijn. Dit is naar verwachting eind oktober 2016.De dijkverleggingen in Cortenoever en Voorsterklei zijn twee van de ruim dertig projecten van het landelijk programma Ruimte voor de Rivier. De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl tussen de dijken maar weinig ruimte is. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het overstromingsgevaar te keren; de waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geven Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. We werken samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving. Zie voor meer informatie de website of de projectpagina van Ruimte voor de Rivier.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.