Ads Top

Beheerplan Lauwersmeergebied vastgesteld

Het beheerplan voor het Natura2000-gebied Lauwersmeer is vastgesteld door de provincie Fryslân. Het Lauwersmeer is een internationaal erkend natuurgebied waar veel mensen recreëren. In het beheerplan staan verschillende maatregelen die bijdragen aan het in stand houden van dit gebied. Het bestaande gebruik en karakter van het gebied mag daarbij niet veranderen. Het uitvoeren van een rietproef is de belangrijkste maatregel van het plan. Dat moet de groei van waterriet bevorderen, dit geldt niet voor riet op land.

Met de rietproef wordt twee jaar achtereenvolgens in februari en maart, gedurende zes weken, het waterpeil tijdelijk verhoogd. Dit gebeurt tot een hoogte van maximaal -0,52 m NAP. Het water staat vaker op deze hoogte, alleen tijdens de peilproef voor een langere periode. Voor de proef is een vergunning nodig van het Waterschap Noorderzijlvest. Deze geeft het waterschap alleen af, als dat kan binnen de veiligheidsmarges. Het waterschap breekt de proef meteen af als zij daar reden voor ziet. Na de proef evalueren de partijen de effecten. Op basis van de uitkomsten wordt het vervolg bepaald.

Het doel van de rietproef is dat bosjes zich niet verder ontwikkelen en rietkragen juist meer groeikansen krijgen. Aanvullend op de rietproef wordt het riet gemaaid. De rietproef is nodig omdat maaien niet genoeg is om een fijn leefgebied voor speciale vogels zoals de zeldzame grauwe kiekendief te creëren. Door de rietproef en de aanvullende maatregelen blijft het gebied open, en dat maakt het aantrekkelijk voor veel bijzondere vogels. Het Lauwersmeergebied is naast de Oostvaardersplassen ook het enige gebied in Nederland waar de blauwe kiekendief regelmatig broedt. Vogels waar Nederland een internationale verplichting voor heeft om deze in stand te houden.

In het gebied leven diverse zorgen over het effect van de rietproef. Bij de landbouwsector speelt de vrees voor eventuele (verdere) verzilting van de bodem in het aangrenzende landbouwgebied. De verwachting is dat er geen meetbare effecten zullen zijn. Tijdens de proef volgen worden grondwaterstanden en eventuele verzilting nauwlettend in de gaten gehouden. Dat gebeurt nu al, maar er komen nog extra meetlocaties (peil-buizen). Daarnaast zijn betrokkenen in de omgeving bang dat er schade optreedt aan bijvoorbeeld houten steigers of dat het land natter wordt. Mocht er schade zijn, dan is daar een schaderegeling voor beschikbaar. Afgelopen winter zijn bij recreatiebedrijven nulmetingen gedaan. Dit gebeurde om te bekijken waar eventueel schade kan optreden en om de staat van het onderhoud in beeld te brengen. Als er bij schade een duidelijk verband met de proef is, krijgt de eigenaar de schade vergoed.

Het ministerie van EZ heeft het Natura2000-beheerplan Lauwersmeergebied opgesteld. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar. De provincie Groningen ging al eerder akkoord met het plan. Beiden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeheerplan, maar Groningen treedt op als ambtelijk en bestuurlijk trekker. Het is nu aan staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) om het plan definitief vast te stellen. De watervergunning, die de provincie Groningen aanvraagt, ligt in september ter inzage. Dit is tevens een moment dat omwonenden en belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Meer informatie over het beheerplan en de rietproef staat op www.provinciegroningen.nl/Natura2000.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.