Ads Top

Subsidieregeling Stika wegens succes verlengd

Provincie Noord-Brabant, de waterschappen en gemeenten hanteren sinds 2007 de Stika-subsidieregeling. ‘Stika’ staat voor Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader. Deze regeling is bedoeld om de Brabantse samenleving te betrekken bij het beheren en verfraaien van het landschap. Maandag 7 december tekenden bestuurders de nieuwe vierjarige Stika-contracten voor de regio’s Midden-Brabant, Groene Woud, Horst en Raam. Hiervoor komt in totaal vijf miljoen euro beschikbaar.

Iedereen kan de subsidie aanvragen. Deelnemers krijgen een marktconforme vergoeding om waardevolle landschapselementen te beheren of aan te leggen. Denk hierbij aan houtsingels en poelen. Deze activiteiten zijn goed voor mens, flora en fauna: het landschap wordt verfraaid, akker- en struweelvogels krijgen meer ruimte en kikkers en salamanders kunnen zich verplaatsen tussen natuurgebieden. Per gebied wordt een veldcoördinator aangesteld voor advies aan de keukentafel. Dat wordt gedaan in samenspraak met agrarische natuurverenigingen. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap coördineert namens de provincie de uitvoering van de stimuleringsregeling.

Binnenkort verwelkomen we de tweeduizendste deelnemer aan de stimuleringsregeling. De deelnemers leverden gezamenlijk al een forse prestatie. Voor meer dan 12.000 knotwilgen en 24.000 bomen zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld beheercontracten afgesloten. Ook zijn nieuwe landschapselementen aangelegd, zoals dertien kilometer wandelpaden over boerenland en houtsingels met een totale oppervlakte van honderd voetbalvelden. Waterschap Aa en Maas stimuleert via Stika de aanleg van ecologische verbindingszones (EVZ) op particuliere grond, dus zonder grondaankoop. Dat dit werkt, bewijzen de agrariërs langs de Laarakkerse Waterleiding, die gezamenlijk meerdere kilometers EVZ hebben aangelegd en beheren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.