Ads Top

Waterschap Zuiderzeeland start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden

Waterschap Zuiderzeeland is gestart met de eerste werkzaamheden voor het op orde brengen van de buitendijkse gebieden. Bij Muiderzand in Almere wordt daarvoor een laag extra stortsteen aangebracht over een lengte van 120 meter. De huidige kering is over deze lengte afgekeurd. De werkzaamheden zullen binnen een week worden afgerond.

Er zijn in de provincie Flevoland gebieden die niet worden beschermd door de grote dijken, omdat ze buiten deze dijken liggen. Deze gebieden worden dan ook buitendijkse gebieden genoemd. Toch worden 24 van deze gebieden wel degelijk beschermd door andere soorten waterkeringen. Deze zijn echter vaak niet altijd zichtbaar. Waterschap Zuiderzeeland heeft de zorg voor deze buitendijkse keringen. Dit betekent dat het waterschap er voor moet zorgen dat de keringen van deze buitendijkse gebieden in orde zijn en aan de veiligheidsnormen voldoen.

De zorgtaak die het waterschap heeft, is er op gericht om bewoners en bedrijven in buitendijkse gebieden meer duidelijkheid en zekerheid te bieden ten aanzien van de waterveiligheid. Bij de aanwijzing door de Provincie Flevoland is voor elk gebied een veiligheidsnorm vastgesteld. Het is nu aan het waterschap om er voor te zorgen dat in deze gebieden wordt voldaan aan deze norm.

De werkzaamheden voor de verbeteropgave zullen nog door het waterschap worden uitgevoerd. Na realisatie van deze maatregelen zal, volgens het vastgestelde beleid en de leggers voor de regionale waterkeringen, het onderhoud door de eigenaren worden voortgezet. Het waterschap zal dan enkel nog een vergunningverlenende en handhavingstaak vervullen voor de instandhouding van de waterveiligheid in de gebieden. Het project voor de implementatie van de zorgtaak loopt tot en met 2017.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.