Ads Top

Samenwerking om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig te maken én houden

Met het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma voor Water- en Klimaatvraagstukken (NKWK) zetten overheden, kennisinstellingen en bedrijven een belangrijke volgende stap in het beantwoorden van kennisvragen op het snijvlak van water en klimaat voor de komende decennia. Binnen dit programma bundelen het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen hun kennis- en innovatievermogen om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig te maken én houden.
 
Nu het Rijk de richting van de oplossingen heeft vastgelegd in het Deltaprogramma 2015 blijven nieuwe inzichten, innovaties én concrete toepassingen hard nodig voor een duurzame, waterbestendige inrichting van Nederland. Met de startconferentie van 21 april worden de mogelijkheden voor samenwerking verkend. De focus ligt daarbij op de thema’s waterveiligheid, zoetwatervoorziening, zee- en kustbeleid en ruimtelijke adaptatie.

TNO is één van de initatiefnemers van het programma samen met Deltacommissaris, NWO, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, STOWA, waterschappen, Topsector Water, Deltares, Wageningen UR, Alterra, KNMI en het bedrijfsleven.

TNO draagt binnen het programma bij met kennis en expertise over natte kunstwerken (waterkerende constructies) en de klimaatbestendige stad. Het is de rol van TNO om met kennis en innovatie op nationaal niveau bij te dragen aan kostenbesparing en op mondiaal niveau het verdienvermogen te versterken door mogelijkheden te creëren voor fundamenteel én toegepast onderzoek binnen nationale en Europese programma’s.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.