Ads Top

Peilbuizen voor monitoring grondwater Gooi

Gedeputeerde Talsma heeft vandaag de aftrap geven voor het plaatsen van peilbuizen om het grondwater in het Gooi te gaan monitoren. Deze vormen na plaatsing straks een uitgebreid meetnet om de grondwaterkwaliteit langjarig te volgen. Hierdoor kunnen historische bodemverontreinigingen in de gaten gehouden worden en maatregelen getroffen worden indien natuurwaarden, zwemwater of drinkwaterwinningen worden bedreigd.

Na de eerste peilbuis zullen er nog tientallen volgen. De maximale boordiepte bedraagt globaal 180 meter onder het maaiveld. In één boorgat worden meerdere peilbuizen op verschillende diepten afgesteld, zodat hieruit ook op verschillende diepten grondwatermonsters kunnen worden genomen. Er zullen zowel boringen worden geplaatst in natuurgebied als in stedelijk gebied. Het streven is om in het najaar van 2015 klaar te zijn met het boorwerk en eind  2015 al een eerste meetronde te hebben uitgevoerd. De boringen worden geplaatst volgens een uitgekiende strategie die is gepresenteerd in het “Gebiedsbeheerplan grondwaterverontreinigingen het Gooi”.

Het Grondwaterbeheer het Gooi stelt zich tot doel om de grondwaterkwaliteit te beschermen, zodat het benut kan worden voor drinkwaterbereiding en voor andere duurzame toepassingen zoals de ondergrondse opslag en benutting van bodemenergie. Op de langere termijn streeft het Grondwaterbeheer het Gooi naar een verbetering van de grondwaterkwaliteit. Uiteraard zorgt het Grondwaterbeheer het Gooi dat de grondwaterkwaliteit voldoet aan de landelijke bodem- en water regelgeving en de geldende Europese richtlijnen.

In het grondwaterbeheer werken nauw samen: de drinkwaterbedrijven Vitens, PWN, waterschap Waternet/AGV, Provincie Noord-Holland en de Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden en Wijdemeren. Meer informatie is te vinden op de website www.gwbeheergooi.nl.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.