Ads Top

Ontwerp-Watervisie binnenkort ter inzage

De ontwerp-Watervisie ligt vanaf 6 januari 2015 voor zes weken ter inzage. In deze Watervisie bepaalt de provincie wat er tot 2021 op watergebied centraal moet staan.

Samen met waterbeheerders en gemeenten gebruikt de provincie deze visie om maatregelen te nemen om inwoners te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast, de kwaliteit van het water te verbeteren en te zorgen voor voldoende water aan- en afvoer.

Na de ter inzage legging stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de Watervisie vast. De Watervisie is de opvolger van het provinciale Waterplan 2010-2015.

Noord-Holland wil een proeftuin zijn voor innovatie en stimuleert  waterinnovaties. Als provincie die aan bijna alle kanten omgeven is door grote wateren en voor meer dan de helft onder NAP ligt, is Noord-Holland het ideale toepassingsgebied voor innovaties op gebied van kust- en dijkversterkingen, ruimtelijke aanpassing aan klimaatverandering, zuinig omgaan met zoetwater en verbetering van de waterkwaliteit.

Het landelijk waterveiligheidsbeleid maakt de komende jaren de overstap naar een risicobenadering. Hierbij wordt rekening gehouden met de risico’s voor het te beschermen achterland. Met deze nieuwe aanpak krijgt iedere Nederlander die door dijken of duinen wordt beschermd, eenzelfde minimale bescherming tegen overstromingen. Gebieden waar veel slachtoffers kunnen vallen en/of grote economische schade kan ontstaan, krijgen extra bescherming. Een uitvloeisel van de nieuwe benadering is dat provincies en gemeenten verantwoordelijk worden voor een waterrobuuste inrichting van het achterland.

Schoon en voldoende water

Water is onmisbaar voor een gezonde, productieve en aangename leefomgeving. Veel activiteiten hangen samen met de mogelijkheden van het watersysteem. Drinkwaterbedrijven en agrariërs zijn afhankelijk van zoet water. Rond plassen en meren wordt gerecreëerd. Diepe watervoerende lagen kunnen worden gebruikt voor energieopslag. En voor een soortenrijke natuur is schoon en voldoende water nodig.

Een belangrijke opgave voor de provincie is om ervoor te zorgen dat het samenhangende geheel van grond- en oppervlaktewater duurzaam kan worden gebruikt en voorraden zorgvuldig worden beheerd. Er mag geen uitputting of verontreiniging plaatsvinden en waar dit toch het geval is moeten maatregelen worden genomen. De provincie geeft hiermee invulling aan de Europese Kaderrichtlijn Water die voorschrijft dat grond- en oppervlaktewateren in een goede toestand moeten zijn. De provincie is slechts één van de overheden die ervoor moeten zorgen dat dit doel wordt bereikt. Alleen door een goede samenwerking met het Rijk, waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven en andere stakeholders kan het doel worden bereikt, schoon en voldoende water.

Het waterbeleid zal steeds vaker onderdeel zijn van een integraal beleid voor onze woon- en leefomgeving, waarbij waterschappen de zorg hebben voor het regionale watersysteem en water een plek heeft in de ruimtelijke afweging van gemeenten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.