Ads Top

Hoogwatergeul Varik en rivierverruiming Brakel in structuurvisie

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland gaat Provinciale Staten vragen de hoogwatergeul Varik-Heesselt en de rivierverruiming bij Brakel op te nemen in de provinciale structuurvisie WaalWeelde West.

Structuurvisie WaalWeelde West; bron provincie GelderlandDe gemeenten Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen en Zaltbommel en de provincie Gelderland werken samen aan de structuurvisie WaalWeelde West (zie Links). Met de structuurvisie worden belangrijke doelen op het gebied van waterveiligheid, natuur, recreatie, wonen en werken in het Waalgebied nagestreefd. De concept ontwerpstructuurvisie is in de eerste maanden van 2014 voorgelegd aan de raden van de vier gemeenten.

De gemeenteraad van Maasdriel heeft ingestemd met het concept. De raad van Lingewaal heeft grotendeels ingestemd met het concept, behalve met een mogelijke uitbreiding van bedrijventerrein Zeiving voor watergebonden bedrijvigheid. De gemeenteraad van Neerijnen heeft ingestemd met de concept structuurvisie met uitzondering van de hoogwatergeul Varik-Heesselt. De gemeenteraad van Zaltbommel tenslotte heeft ook ingestemd, maar met uitzondering van de dijkverlegging bij Brakel en de uitbreiding van het natte bedrijventerrein Poederoijen. En hoewel het in de gemeente Neerijnen ligt, heeft de raad van Zaltbommel zich ook uitgesproken tegen uitbreiding van bedrijventerrein Kerkewaard in Haaften.

Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten in haar vergadering van 17 december uit te spreken dat de rivierkundige maatregelen bij Varik en Heesselt en Brakel voor de hele provincie zo belangrijk zijn, dat die in elk geval in een structuurvisie voor WaalWeelde West moeten worden opgenomen. Een gezamenlijke, provinciale en intergemeentelijke structuurvisie blijft het doel. Mochten één of meer gemeenteraden echter opnieuw niet instemmen, dan stelt het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor beide maatregelen in elk geval een plek te geven in de provinciale structuurvisie.

Voor de rivierkundige maatregelen bij Brakel wordt naast de dijkteruglegging ook een alternatieve rivierruimende maatregel zonder dijkteruglegging opgenomen. Deze maatregel is tijdens een nader onderzoek naar de dijkteruglegging bij Brakel door omwonenden ingebracht. De maatregel is dusdanig kansrijk beoordeeld dat de alternatieve maatregel een volwaardige plek krijgt in de structuurvisie WaalWeelde West.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.