Ads Top

Zuid Holland: Nee tegen initiatiefvoorstel waterschappen

Een meerderheid van de leden van Provinciale Staten (PS) stemde op 25 juni 2014 tegen het initiatiefvoorstel voor een wijziging van de zetelverdeling in de waterschappen. De voorjaarsnota en de kadernota werden aangenomen.

PS hebben recent de bevoegdheid gekregen om de omvang te bepalen van de algemene besturen van de waterschappen en om het aantal zogeheten geborgde zetels te bepalen. Geborgde zetels zijn vaste zetels die ingenomen worden door grondgebonden eigenaren van onroerende zaken (meestal landbouwgronden), eigenaren van bedrijfsgebouwen en eigenaren van natuurterreinen. D66, GroenLinks, de PvdA, de Partij voor de Dieren (PvdD) en de SP stelden een initiatiefvoorstel op om de zetelverdeling in de waterschappen te wijzigen.

De initiatiefnemers wilden hiermee de verdeling tussen de zetels voor rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers en de benoemde vertegenwoordigers in de waterschappen van Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en de Hollandsche Delta aanpassen. In hun voorstel wordt het aantal zetels van de benoemde vertegenwoordigers voor eigenaren van onroerende zaken en eigenaren van bedrijfsgebouwen verminderd met elk 1 zetel, ten gunste van het aantal zetels voor de rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers.

Namens de initiatiefnemers gaf Statenlid Paul Breithbart (D66) aan dat zij met het initiatiefvoorstel recht willen doen aan de gewijzigde maatschappelijke verhoudingen en aan de democratische legitimering van de waterschapsbesturen.

De VVD stelde dat de initiatiefnemers uitgaan van niet gefundeerde aannames. Net als de VVD, voerden het CDA, de fractie van CU-SGP en de fractie Erbas aan dat het voorbarig is nu al te besluiten over dit onderwerp, omdat de Tweede Kamer volgend jaar de waterschappen zal evalueren. Daarnaast waren de fracties van mening dat het proces niet zorgvuldig genoeg was doorlopen, omdat er nog niet met de besturen van de waterschappen is gesproken. 50 Plus en de fractie Jansen/Brands waren het niet eens met de indieners dat natuur- en milieuorganisaties naar verhouding onvoldoende zetels zouden hebben. De PVV steunde het voorstel evenmin. Omdat alleen de indienende partijen het initiatiefvoorstel steunden, haalde het voorstel geen meerderheid.

Bij de voorjaarsnota kwam vooral de € 2,4 miljoen aan de orde, die het college extra wil investeren in mobiliteit en benchmarking. De extra uitgaven van € 750.000,- voor mobiliteit kon rekenen op steun van de meeste fracties. De PvdA en het CDA wilden wel dat het college inzichtelijk maakt dat de extra investering ook het gewenste resultaat oplevert.

Het voorstel van de PvdA voor een bijeenkomst, waarbij PS meedenken over de opzet van de benchmark, kon op steun van andere fracties rekenen.

De PvdD en GroenLinks vonden meer investeren in infrastructuur niet gewenst. Zij zien liever dat de provincie investeert in natuur, groen en biodiversiteit. De PvdD diende een amendement in om € 9,7 miljoen, die nu uit de algemene reserves naar infrastructuur wordt overgeheveld, toe te voegen aan de uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur. Het amendement werd gesteund door GroenLinks, Fractie Erbas en de PvdA, maar had daarmee niet genoeg steun in Provinciale Staten. De voorjaarsnota werd aangenomen.

Bij de bespreking van de laatste Kadernota in deze Statenperiode konden fracties hun politieke standpunten nog eens voor het voetlicht brengen. De PvdA had liever gezien dat er meer was gedaan aan het behoud van banen in de bouw, aan huisvesting voor ouderen, het behouden en versterken van de leefbaarheid in de provincie en het overdragen van zorgtaken aan de gemeenten. De PvdA en GroenLinks maakten een punt van de keuze van het college om vooral te investeren in infrastructuur. Van de PVV en de fractie Jansen/Brands mag juist nog meer geïnvesteerd worden in een goede infrastructuur. Beide fracties pleitten verder voor een lastenverlaging voor de inwoners van Zuid-Holland.

De VVD was tevreden over de kadernota en de uitvoering van de kerntaken van de provincie. D66 vond dat het college goed met de budgetten is omgegaan. De SP meende dat de kadernota een degelijk financieel perspectief laat zien. Wel maakte de fractie zich samen met het CDA zorgen om de continuïteit van het beleid, als gevolg van de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie.

De fractie CU-SGP diende een motie in voor snel internet in de buitengebieden. Ze trok haar motie in nadat gedeputeerde Veldhuijzen toezegde hiermee aan de slag te gaan. Een tweede motie van deze fractie voor het schrappen van de begrotingssubsidie aan de Natuur en Milieufederatie haalde een meerderheid.

De PvdD legde in haar bijdrage vooral de nadruk op het dierenwelzijnsbeleid. In een motie van afkeuring, die ze samen met GroenLinks indiende, spraken beide partijen hun afkeuring uit over het door het college gevoerde dierenwelzijnsbeleid. De overige fracties steunden deze motie niet.

De kadernota, het kaderbesluit infrastructuur en de begrotingssubsidies en subsidieplafonds werden aangenomen.


Afscheid Statenleden

Aan het eind van de vergadering werd afscheid genomen van PVV-fractievoorzitter Vicky Maeijer en PVV-Statenlid John van Assendelft. Henk de Vree is de nieuwe fractievoorzitter van de PVV-fractie. In komende vergaderingen worden 2 nieuwe PVV-Statenleden geïnstalleerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.