Ads Top

Meer investeren tegen beperkte tariefstijging

Wetterskip Fryslân moet de komende jaren fors investeren in onder andere veiligheid. Door de klimaatverandering valt er meer neerslag en de stijgt zeespiegel. Daardoor zijn er extra maatregelen nodig om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Om deze investeringen mogelijk te maken, zonder de lasten voor inwoners en bedrijven fors te laten stijgen, wil het dagelijks bestuur  van Wetterskip Fryslân de komende periode 9,6 miljoen euro bezuinigingen. Dat staat in het Meerjarenperspectief 2015-2019.

Zo neemt de bijdrage aan het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma toe en staan er investeringen in meerdere rioolwaterzuiveringsinstallaties op stapel. Ondanks deze extra lasten wil het dagelijks bestuur vasthouden aan het vorig jaar met het algemeen bestuur afgesproken plafond om de belasting voor watersysteembeheer in de periode 2015-2019 jaarlijks met maximaal 3,9 procent te verhogen. De belasting voor waterzuiveringsbeheer gaat wat het dagelijks bestuur betreft volgend jaar met 2,2 procent omhoog. Die is daarmee iets lager dan in het vorige meerjarenperspectief.

Door het kiezen voor een geringe belastingverhoging zijn verdere bezuinigingen noodzakelijk. In de afgelopen jaren heeft Wetterskip Fryslân al € 14,8 miljoen structureel bezuinigd. De komende jaren moet het waterschap nog eens € 9,6 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen doorvoeren. Dit vindt plaats door versobering van de taakuitvoering en door bezuinigingen op de organisatie.

Om de kosten ook in de toekomst beheersbaar te houden, voert het waterschap  diverse studies uit. Zo ontwikkelt Wetterskip Fryslân samen met de provincie Fryslân een veenweidevisie met aandacht voor de kosten van waterbeheer in het veenweidengebied. In de studie Toekomstbestendig Waterbeheer kijkt het waterschap samen met belanghebbenden welke mogelijkheden er zijn om het watersysteem te vereenvoudigen. Door bijvoorbeeld vermindering van het aantal peilvakken, gemalen en hoge kades zou het waterschap op termijn kosten kunnen besparen.

De adviescommissie van het algemeen bestuur bespreekt het Meerjarenperspectief 2015-2019 op 16 juni. Op 1 juli zal het algemeen bestuur het Meerjarenperspectief vaststellen. Het Meerjarenperspectief vormt de basis voor de begroting van 2015 die  in november door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.