Ads Top

Consultatie deltaprogramma

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben schriftelijk hun voorlopige reactie op het Deltaprogramma kenbaar gemaakt en deze ter kennisname voor advies aan Provinciale Staten gestuurd.

Op hoofdlijnen kunnen GS zich vinden in de voorstellen vanuit het Deltaprogramma. Ten aanzien van het thema waterveiligheid is gevraagd om duidelijkheid over de nieuwe veiligheidsnormen die voor de verschillende waterkeringen moeten gaan gelden. Het Deltaprogramma zal op basis van alle reacties uit het land het eindadvies opstellen en aan de regering aanbieden. Eind 2014 besluiten het kabinet en de Tweede Kamer over de uitkomst van het Deltaprogramma.

Er wordt gewerkt aan vijf Deltabeslissingen en meerdere gebiedsgerichte voorkeursstrategieën waarin de Deltabeslissingen worden uitgewerkt. De belangrijkste Deltabeslissingen en voorkeurstrategieën voor Noord-Holland zijn: waterveiligheid, zoetwater, ruimtelijke adaptatie,  IJsselmeergebied,  kust, Waddengebied en Rivieren.

In bijgevoegde brieven aan de Deltacommissaris en aan Provinciale Staten is per onderwerp het standpunt van Noord-Holland beschreven

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.