Ads Top

Zuid-Holland: Voortgang in waterbeheer op orde

De voortgang in het waterbeheer is op orde. Dit blijkt uit de jaarlijkse voortgangsgesprekken die de provincie in het laatste kwartaal van 2013 met de verantwoordelijke schappen voerde. Het betreft de Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard en de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta.
In deze gesprekken wordt stilgestaan bij de actuele stand van zaken van de uitvoering van de watermaatregelen en vooruit gekeken naar de toekomst. De schappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Zuid-Holland. In de voortgangsgesprekken komt een aantal hoofdonderwerpen aan bod, zoals het Waterbeheerplan, het Deltaprogramma en de financiën. Ook wordt de samenwerking tussen de schappen en de provincie besproken. Door de samenwerking op een aantal onderwerpen zijn beide partijentijdig op de hoogte van eventuele bijzonderheden en kunnen nodige aanpassingen adequaat worden doorgevoerd. Hierdoor wordt de voortgang gewaarborgd.
In de waterbeheerplannen van de waterschappen en Hoogheemraadschappen staan de doelen en bijbehorende maatregelen beschreven. Deze hebben betrekking op onder meer dijken, wateroverlast, waterkwaliteit en zuivering van afvalwater. Deze doelen dragen bij aan de doelen in het Provinciaal Waterplan.
Het Deltaprogramma is een nationaal programma voor waterbeheer in Nederland. De kern van het Deltaprogramma is een nieuwe aanpak voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. De provincie en de schappen werken samen om de zaken op (boven)regionaal niveau goed te regelen.
In het Bestuursakkoord Water (BAW) is afgesproken dat tarieven gematigd stijgen. Het Bestuursakkoord Water is in 2011 ondertekend door het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) Water. Het Rijk en de decentrale overheden moeten bezuinigen en met minder middelen hun taken uitvoeren. Door efficiënter samen te werken met andere organisaties, kan er structureel bespaard worden. De waterschappen volgen deze lijn zonder dat dit ten koste gaat van de aandacht en inzet op de te behalen doelen uit het waterbeheerplan.
De provincie en de waterschappen hebben gezamenlijk de wateragenda opgesteld. Hierin staan afspraken die voor zowel de provincie als de waterschappen van belang zijn. Door op deze manier samenwerkingsafspraken te maken met de waterschappen profiteert men van elkaars expertises. De provincie en de waterschappen maken duidelijke afspraken aan het begin van het proces. Dit betekent minder bestuurlijke drukte achteraf.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.