Ads Top

Intentieverklaring overdracht Noordervaart ondertekend

Op donderdag 17 april 2014 ondertekenden vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de waterschappen Peel en Maasvallei en Aa en Maas een belangrijke intentieverklaring. Hierin is hun gezamenlijke voornemen vastgelegd om te werken aan de overdracht van de Noordervaart van Rijkswaterstaat naar Waterschap Peel en Maasvallei.
Deze overdracht vindt plaats omdat dijken en kanalen die geen nationaal belang meer hebben voor de scheepvaart, de komende jaren worden overgedragen aan de regionale waterbeheerders; de waterschappen.
Met de ondertekening spreken de partijen af om het beheer van de Noordervaart eind 2017 van Rijkswaterstaat over te dragen aan Waterschap Peel en Maasvallei. Tot eind 2017 gaat Rijkswaterstaat groot onderhoud uitvoeren aan het kanaal. Het concrete maatregelenpakket wordt in gezamenlijkheid met de drie partijen vastgesteld, maar hoofddoel is het op orde brengen van het profiel van het kanaal en de oevers. Waterschap Peel en Maasvallei neemt het kanaal daarna over voor beheer en onderhoud.
Met dit onderhoud verbetert Rijkswaterstaat de aan- en doorvoercapaciteit van water naar de Peelregio. Wateraanvoer is nodig om achterliggende beken te voorzien van voldoende water voor zowel natuur als landbouw. Het is belangrijk om voldoende water in de beken te houden en daarmee het grondwater op een optimaal peil te houden. Wateraanvoer is namelijk een belangrijke aanvulling op alle waterconserveringsmaatregelen waarmee het water kan worden vastgehouden in de streek. Denk hierbij aan boerenstuwen, peilgestuurde drainage en maatregelen in natuurgebieden. Zeker gezien de verwachte klimaatsveranderingen, die nog meer droogte kunnen veroorzaken, worden al deze maatregelen nog belangrijker.
Aandacht voor de wateraanvoer vanuit Noordervaart past in het Deltaplan Hoge Zandgronden. Alle waterpartners in Brabant en Limburg werken samen met ketenpartners zoals landbouw- en natuurorganisaties aan een nieuwe zoetwateraanpak. Meer weten over deze aanpak? Kijk op de website

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.